มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
Undergraduate Admission for the Academic Year 2024

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.50 น.

กรุณาระบุเงื่อนไขการค้นหา

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ และหรือ
และหรือ และหรือ และหรือ
ยกเลิก

คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "806" รายการ


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 43 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410101101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

แนวทางการประกอบอาชีพ อาชีพด้านอักษรศาสตร์ เช่น นักแปลหรือล่าม นักเขียน บรรณาธิการ นักข่าว ผู้สร้างเนื้อหา (content creator) ในสื่อต่าง ๆ นักสร้างสรรค์, อาชีพทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ, อาชีพทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับสายการ บิน พนักงานของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอื่น ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, อาชีพทางภาคสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ผู้ประสานงานโครงการ นักรณรงค์ นักกิจกรรม, ,
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 43
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) ในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
    
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
  • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
 • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
  • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
    2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
    4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6 
    5. TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 78 คะแนน
    6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
    2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
    4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6
    5. TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 78 คะแนน
    6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Portfolio ตามลิงก์เอกสารประกอบ และกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็น PDF File เสร็จแล้วให้ส่งโดยการอัปโหลดเข้าระบบรับสมัครฯ (ส่งออนไลน์)
    ลิงค์เอกสารประกอบ
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  243


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 4 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410101101020

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ อาชีพด้านอักษรศาสตร์ เช่น นักแปลหรือล่าม นักเขียน บรรณาธิการ นักข่าว ผู้สร้างเนื้อหา (content creator) ในสื่อต่าง ๆ นักสร้างสรรค์, อาชีพทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ, อาชีพทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับสายการ บิน พนักงานของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอื่น ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, อาชีพทางภาคสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ผู้ประสานงานโครงการ นักรณรงค์ นักกิจกรรม, ,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 4
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลาง (เช่น GED)
   • เป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
    2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
    4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6
    5. TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 78 คะแนน
    6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน

   (ถ้ามี)

  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
    2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
    4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6
    5. TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 78 คะแนน
    6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Portfolio ตามลิงก์เอกสารประกอบ และกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็น PDF File เสร็จแล้วให้ส่งโดยการอัปโหลดเข้าระบบรับสมัครฯ (ส่งออนไลน์)
    ลิงค์เอกสารประกอบ
  • หลักฐานการชำระเงิน
  • อื่น ๆ โปรดระบุ
   • ใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
  • อื่น ๆ โปรดระบุ
   • ใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา
  • อื่น ๆ โปรดระบุ
   • GED Transcript

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  6


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 20 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410102101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาฝรั่งเศส
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ งานด้านวิชาการและการเรียนการสอน เช่น นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์, งานแปลและงานล่ามในสายงานต่างๆ เช่น ธุรกิจ สาธารณสุข บริการและอื่น ๆ, งานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ บริษัทนำเที่ยว สายการบิน, เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ นักการทูต, งานเอกสารและงานพัฒนาบุคคล เช่น งานธุรการ เลขานุการ ทรัพยากรมนุษย์,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 20
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 3.75
  • มีหน่วยกิตรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. มีผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF A2 (คะแนนไม่น้อยกว่า 60 ส่วน 100) หรือสูงกว่า DELF A2 หรือ
   2. เคยศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ 
   3. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม /รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทใดประเภทหนึ่ง (ออนไลน์หรือออนไซต์) ดังต่อไปนี้
    1. การแข่งขันทักษะ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ภาษาฝรั่งเศส หรือ
    2. การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส / ความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส
   
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้เท่านั้น
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ประกาศนียบัตร DELF A2 (คะแนนไม่น้อยกว่า 60 ส่วน 100) หรือสูงกว่า DELF A2 หรือ
    3. เอกสารรับรองการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ
    4. ประกาศนียบัตรรางวัลยอดเยี่ยม /รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทใดประเภทหนึ่ง (ออนไลน์หรือออนไซต์) ดังต่อไปนี้
     1. การแข่งขันทักษะ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ภาษาฝรั่งเศส หรือ
     2. การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส / ความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส
   • หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  49


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนภาคเหนือ )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 4 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410105108010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา บ้านและชุมชน
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนภาคเหนือ )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ , พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน, ครู อาจารย์, ผู้ประกอบการสังคม , นักคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนและผู้ประกอบการอิสระ,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
  แบบ 1.2: 4
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในพื้นที่ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
   2. เป็นผู้นำกิจกรรมเชิงพัฒนาและกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเป็นผู้มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาชุมชน สังคม และมีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ ต่าง ๆ
  • มีความเรียงเกี่ยวกับ “สาขาวิชาบ้านและชุมชนกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต” 
  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ :
   • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน เมื่อผู้เข้าศึกษาตามโครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนภาคเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระหว่างที่ศึกษาที่สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา/กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม หรือกิจกรรมการเป็นผู้นำด้านการพัฒนา หรือผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือข้อมูลธุรกิจครอบครัว/วิสาหกิจชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการท่องเที่ยวชุมชน
    3. ความเรียงเกี่ยวกับ “สาขาวิชาบ้านและชุมชนกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
    4. หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
    5. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน ของผู้ปกครอง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน

   หรือบัตรแสดงตัวตนที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

  คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • Portfolio
   • Portfolio ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (รหัสวิชา 92) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (รหัสวิชา 93) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (รหัสวิชา 92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
   • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (รหัสวิชา 93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  48


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนทั่วไป )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 2 คน, แบบ 1.2: 2 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410105108020

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา บ้านและชุมชน
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนทั่วไป )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ , พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน, ครู อาจารย์, ผู้ประกอบการสังคม , นักคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนและผู้ประกอบการอิสระ,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 2
  แบบ 1.2: 2
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในพื้นที่นอกเขต 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
   2. เป็นผู้นำกิจกรรมเชิงพัฒนาและกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเป็นผู้มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาชุมชน สังคม และมีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ ต่าง ๆ
  • มีความเรียงเกี่ยวกับ “สาขาวิชาบ้านและชุมชนกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต”
  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ :
   • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน เมื่อผู้เข้าศึกษาตามโครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระหว่างที่ศึกษาที่สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา/กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม หรือกิจกรรมการเป็นผู้นำด้านการพัฒนา หรือผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือข้อมูลธุรกิจครอบครัว/วิสาหกิจชุมชน ด้านงานบริการอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านงานจัดเลี้ยง ด้านงานอีเว้นท์
    3. ความเรียงเกี่ยวกับ “สาขาวิชาบ้านและชุมชนกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
    4. หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
    5. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน ของผู้ปกครอง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน

   หรือบัตรแสดงตัวตนที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

  คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • Portfolio
   • Portfolio ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (รหัสวิชา 92) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (รหัสวิชา 93) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (รหัสวิชา 92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
   • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (รหัสวิชา 93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  15


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 25 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410106101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา สารสนเทศศึกษา
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ ตำแหน่งงานด้านการจัดการสารสนเทศ: บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ นักผลิตสารสนเทศ ครู-อาจารย์บรรณารักษ์, ตำแหน่งงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ: นักออกแบบเว็บไซต์และสื่อดิจิทัล ผู้รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่สนับสนุนและบริการงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ, ตำแหน่งนักพัฒนาระบบสารสนเทศ : โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ , ตำแหน่งงานด้านการสร้างสรรค์เนื้อหา: ผู้สร้างสรรค์ เนื้อหาและออกแบบกราฟฟิก นักการตลาดดิจิทัล นัก ประสานงานและการตลาดออนไลน์, ตำแหน่งงานอื่น ๆ : เลขานุการ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานลูกค้า เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 25
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • มีความเรียง ในหัวข้อ "เหตุผลหลักประการใดที่นักเรียนตัดสินใจเลือกที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ประวัติการศึกษา
    3. รางวัลหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัด) ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปี
    4. รางวัลหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปี
    5. ความเรียงในหัวข้อ "เหตุผลหลักประการใดที่นักเรียนตัดสินใจเลือกที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" รวมทั้งคุณสมบัติข้อใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าตนเองควรจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาในสาขาวิชานี้ และเมื่อนักเรียนได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชานี้แล้ว แต่ผลปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ล่วงหน้า ในประเด็นเรื่องนี้นักเรียนจะมีวิธีการคิดแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร และหากนักเรียนได้เข้าศึกษาในสาขาวิชานี้และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักเรียนคิดว่าจะสามารถประกอบอาชีพใด" โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New ขนาด 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  67


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410114101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ งานด้านวิชาการและการเรียนการสอน เช่น นักแปล นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์, งานด้านโบราณคดี เช่น นักวิจัยร่วมด้านโบราณคดี นักอ่านจารึกโบราณ, งานเอกสารและงานพัฒนาบุคคล เช่น งานธุรการ สารบรรณ เลขานุการ, งานล่ามในสายงานต่าง ๆ เช่น งานสาธารณสุข งานอุตสาหกรรม งานความมั่นคง และศาล, งานด้านการเขียนทั้งบันเทิงคดีและสารคดี,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  • มีเรียงความแสดงเหตุผลและความมุ่งมั่นในการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า และเป้าหมายในการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติการเรียน การศึกษา
    2. การทำกิจกรรม
    3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
    4. เรียงความแสดงเหตุผลและความมุ่งมั่นในการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า และเป้าหมายในการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  14


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410118108010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาไทย)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ นักประพันธ์ นักเขียน นักสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดและเชิงสร้างสรรค์,ผู้สื่อข่าว นักการสื่อสารมวลชน,นักการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักกิจกรรมเพื่อสังคม,นักจัดกิจกรรมและงานประชุม, นักแปลภาษา ล่าม นักแปลข้อมูล นักอักษรศาสตร์ นักบรรณาธิการ, นักการทูต และนักวิเทศสัมพันธ์, ครู อาจารย์ ด้านภาษา, นักวิจัยด้านภาษา,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.25
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
   2. มีผลงานทางด้านภาษาไทยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    1. มีผลงานด้านร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ล้านนาที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
    2. มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทยด้านการพูด
    3. เคยประกวดสุนทรพจน์ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท
  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ :
   • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน เมื่อผู้เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระหว่างที่ศึกษาที่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติการเรียน การศึกษา
    2. การทำกิจกรรม
    3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  11


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการเรียนดี )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 5 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410118108020

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาไทย)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการเรียนดี )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ นักประพันธ์ นักเขียน นักสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดและเชิงสร้างสรรค์,ผู้สื่อข่าว นักการสื่อสารมวลชน,นักการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักกิจกรรมเพื่อสังคม,นักจัดกิจกรรมและงานประชุม, นักแปลภาษา ล่าม นักแปลข้อมูล นักอักษรศาสตร์ นักบรรณาธิการ, นักการทูต และนักวิเทศสัมพันธ์, ครู อาจารย์ ด้านภาษา, นักวิจัยด้านภาษา,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 5
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติการเรียน การศึกษา
    2. การทำกิจกรรม
    3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  57


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 15 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410119101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาจีน)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ นักประพันธ์ นักเขียน นักสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดและเชิงสร้างสรรค์,ผู้สื่อข่าว นักการสื่อสารมวลชน,นักการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักกิจกรรมเพื่อสังคม,นักจัดกิจกรรมและงานประชุม, นักแปลภาษา ล่าม นักแปลข้อมูล นักอักษรศาสตร์ นักบรรณาธิการ, นักการทูต และนักวิเทศสัมพันธ์, ครู อาจารย์ ด้านภาษา, นักวิจัยด้านภาษา,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 15
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (ใช้ผลสอบที่หมดอายุได้ โดยระบุวันสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
     1. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
     2. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน TOCFL ระดับ A2 ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้พิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552
  • วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดย :
   1. คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย และผลการสอบวัดระดับภาษาจีนตามคุณสมบัติผู้สมัคร
   2. คะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความภาษาไทยเรื่อง "ความคาดหวังต่อการเรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาของข้าพเจ้า"
  • มีเรียงความภาษาไทยเรื่อง "ความคาดหวังต่อการเรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาของข้าพเจ้า"

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • ผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (ใช้ผลสอบที่หมดอายุได้ โดยระบุวันสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
    2. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน TOCFL ระดับ A2 ขึ้นไป
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. สำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน
    3. เรียงความภาษาไทย เรื่อง "ความคาดหวังต่อการเรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาของข้าพเจ้า" (พิมพ์ลงในกระดาษ A4 เว้นระยะขอบ 2.54 ซม. ทุกด้าน ด้วย font TH Sarabun New ขนาด 16 point ความยาว 1-2 หน้า)
   • ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  253


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 0 คน, แบบ 1.2: 20 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410120101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ นักประพันธ์ นักเขียน นักสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดและเชิงสร้างสรรค์,ผู้สื่อข่าว นักการสื่อสารมวลชน,นักการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักกิจกรรมเพื่อสังคม,นักจัดกิจกรรมและงานประชุม, นักแปลภาษา ล่าม นักแปลข้อมูล นักอักษรศาสตร์ นักบรรณาธิการ, นักการทูต และนักวิเทศสัมพันธ์, ครู อาจารย์ ด้านภาษา, นักวิจัยด้านภาษา,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 0
  แบบ 1.2: 20
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.75
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร 
  • วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดย :
   1. คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามคุณสมบัติของผู้สมัคร
   2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับและคะแนน JLPT, ผลงานด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
   3. การสอบสัมภาษณ์
   4. คัดเลือกผู้ที่มีผลคะแนน Adj. T-SCORE วิชา TGAT โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT ความถนัดทั่วไป (รหัสวิชา 90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 70
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT ความถนัดทั่วไป (รหัสวิชา 90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร 
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ผลงานสะสมด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
    2. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร 
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องมีใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ฉบับจริง แสดงแก่กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
  110


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 15 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410121101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ นักประพันธ์ นักเขียน นักสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดและเชิงสร้างสรรค์,ผู้สื่อข่าว นักการสื่อสารมวลชน,นักการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักกิจกรรมเพื่อสังคม,นักจัดกิจกรรมและงานประชุม, นักแปลภาษา ล่าม นักแปลข้อมูล นักอักษรศาสตร์ นักบรรณาธิการ, นักการทูต และนักวิเทศสัมพันธ์, ครู อาจารย์ ด้านภาษา, นักวิจัยด้านภาษา,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 15
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  • มีเรียงความในหัวข้อ "อินเดียในมุมมองของฉัน"

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติการเรียน การศึกษา
    2. การทำกิจกรรม
    3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
    4. เรียงความ ในหัวข้อ "อินเดียในมุมมองของฉัน" จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  8


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 20 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410122101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ นักประพันธ์ นักเขียน นักสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดและเชิงสร้างสรรค์,ผู้สื่อข่าว นักการสื่อสารมวลชน,นักการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักกิจกรรมเพื่อสังคม,นักจัดกิจกรรมและงานประชุม, นักแปลภาษา ล่าม นักแปลข้อมูล นักอักษรศาสตร์ นักบรรณาธิการ, นักการทูต และนักวิเทศสัมพันธ์, ครู อาจารย์ ด้านภาษา, นักวิจัยด้านภาษา,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 20
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 2 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร
  • ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  • มีเรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ "ภาษาเกาหลีกับอนาคตของฉัน"
  • วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดย :
   1. คะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   2. คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยและผลสอบตามคุณสมบัติของผู้สมัคร

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 2 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ผลงานสะสมด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี หรือการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
    2. เรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ "ภาษาเกาหลีกับอนาคตของฉัน" ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New ขนาด 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  68


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 5 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410123101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ นักประพันธ์ นักเขียน นักสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดและเชิงสร้างสรรค์,ผู้สื่อข่าว นักการสื่อสารมวลชน,นักการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักกิจกรรมเพื่อสังคม,นักจัดกิจกรรมและงานประชุม, นักแปลภาษา ล่าม นักแปลข้อมูล นักอักษรศาสตร์ นักบรรณาธิการ, นักการทูต และนักวิเทศสัมพันธ์, ครู อาจารย์ ด้านภาษา, นักวิจัยด้านภาษา,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 5
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.25

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. จดหมายแนะนำตัวพร้อมระบุเหตุผลการเลือกเรียนวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน และจุดมุ่งหมายในการเรียน
    2. ประวัติการเรียน การศึกษา
    3. การเข้าร่วมกิจกรรม การทำกิจกรรม
    4. รางวัล หรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  39


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 28 คน, แบบ 1.2: 7 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410124101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกประวัติศาสตร์)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ นักประพันธ์ นักเขียน นักสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดและเชิงสร้างสรรค์,ผู้สื่อข่าว นักการสื่อสารมวลชน,นักการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักกิจกรรมเพื่อสังคม,นักจัดกิจกรรมและงานประชุม, ครู อาจารย์ ด้านสังคมศึกษา หรือ มนุษยศาสตร์, นักวิจัยด้านสังคมศึกษา หรือ มนุษยศาสตร์, นักหอจดหมายเหตุ, นักโบราณคดี,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 28
  แบบ 1.2: 7
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
    • เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน,US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ,UK) ในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
     
  • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
   • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • มีบทความขนาดสั้น ในหัวข้อเรื่อง "ทำไมคุณถึงเลือกเรียนวิชาเอกประวัติศาสตร์ และมีความคาดหวังอะไรจากการเรียนสาขานี้"

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • ในรูปแบบ "CV / Resume" จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ วิชาประวัติศาสตร์ หรือ วิชาอื่น ๆ ในสายสังคมศาสตร์
    2. บทความขนาดสั้น ในหัวข้อเรื่อง "ทำไมคุณถึงเลือกเรียนวิชาเอกประวัติศาสตร์ และมีความคาดหวังอะไรจากการเรียนสาขานี้" จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • Portfolio
   • Portfolio ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 30

  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 70
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
  72


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการนักคิดเพื่อสังคม )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 15 คน, แบบ 1.2: 5 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410125108010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกปรัชญา)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการนักคิดเพื่อสังคม )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ นักประพันธ์ นักเขียน นักสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดและเชิงสร้างสรรค์,ผู้สื่อข่าว นักการสื่อสารมวลชน,นักการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักกิจกรรมเพื่อสังคม,นักจัดกิจกรรมและงานประชุม, ครู อาจารย์ ด้านสังคมศึกษา หรือ มนุษยศาสตร์, นักวิจัยด้านสังคมศึกษา หรือ มนุษยศาสตร์, นักหอจดหมายเหตุ, นักโบราณคดี,
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 15
  แบบ 1.2: 5
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   1. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
   2. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านงานเขียนเชิงปรัชญา
   3. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านสุนทรียศาสตร์ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงพื้นบ้าน ภูมิปัญญา หรือศาสนา
   4. ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน Creative Thinking ได้แก่ การทำสื่อมัลติมีเดีย หนังสั้น ผลงานกราฟิก หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • มีความเรียง โดยระบุเนื้อหาถึงเหตุผลที่ต้องการเรียนวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป้าหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิธีการคัดเลือก :
   1. สอบสัมภาษณ์
   2. พิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน
  • หมายเหตุ :
   • ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวิชาเอกปรัชญาตามโครงการนักคิดเพื่อสังคมแล้ว จะไม่สามารถย้ายวิชาเอกและ/หรือคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออก

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของโครงการที่ประกาศรับสมัครในวิชาเอกปรัชญา
    3. ความเรียง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New ขนาด 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
     1. เหตุผลที่ต้องการเรียนวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2. ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
     3. เป้าหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • Portfolio
   • Portfolio ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (รหัสวิชา 92) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 60
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (รหัสวิชา 92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
  27


         หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 9 คน, แบบ 1.2: 1 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410171101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ ช่องทาง TCAS)
  หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

  แนวทางการประกอบอาชีพ นักผลิตเนื้อหา หรือ ผู้จัดการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (creative content producer or manager), นักวารสารศาสตร์ หรือผู้ผลิตสื่อ (journalist or media producer), ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสานงาน หรือ ผู้จัดการด้านภาษาและการสื่อสาร (language and communication specialist, coordinator, or manager), ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้จัดการด้านประสบการณ์และความสัมพันธ์ลูกค้านานาชาติ (international customer experience and relation specialist or manager), เจ้าหน้าที่ หรือผู้จัดการด้านการต่างประเทศ (International affair officer or manager),
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 9
  แบบ 1.2: 1
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
  • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
    • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 ในระบบอเมริกา; Year 13 ในหลักสูตร GCE A-Level ของระบบอังกฤษ; Year 12 ในระบบออสเตรเลีย; Grade 12 ในระบบแคนาดา; Baccalauréat Général หรือเทียบเท่าในระบบฝรั่งเศส; G.12 ในระบบเยอรมัน; Year 13 ในหลักสูตร GCE A-Level ของระบบสิงคโปร์; หรือในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ของโรงเรียนนานาชาติอื่น
     
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 (PBT) หรือ 60 (CBT) คะแนน
    4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6
    5. TOEFL ไม่น้อยกว่า 65 (iBT) หรือ 515 (PBT) หรือ 185 (CBT) คะแนน
    6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 530 คะแนน
    7. Duolingo (DET) ไม่น้อยกว่า 105 คะแนน
  • มีเรียงความภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 500 คำ ในหัวข้อ “In the humanities, which subject excites you the most and why?”

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 (PBT) หรือ 75 (CBT) คะแนน
    4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6
    5. TOEFL ไม่น้อยกว่า 65 (iBT) หรือ 515 (PBT) หรือ 185 (CBT) คะแนน
    6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 530 คะแนน
    7. Duolingo (DET) ไม่น้อยกว่า 105 คะแนน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว (CV)
    2. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือข้อมูลการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อสาธารณะ หรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมนานาชาติ
    3. เรียงความไม่เกิน 500 คำ เป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “In the humanities, which subject excites you the most and why?”
    • หมายเหตุ :  ห้ามสแกนย่อ ใบแสดงผลการเรียน ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือกลงใน portfolio ถ่ายสำเนาประกาศนียบัตรต่าง ๆ เท่าขนาดจริงเพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ สะท้อนความสามารถที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ไม่เน้นความสวยงาม
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน

   หรือ หนังสือเดินทาง

  คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • Portfolio
   • Portfolio ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 60

  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
  • กลุ่มวิชา TGAT/TPAT (Adj. T-SCORE)
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
  9


         หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ IPAS ROUND 1

  ประเภทโครงการ การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1
  จำนวนรับ 15 คน

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410181996010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ ช่องทาง IPAS)
  หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  ประเภทโครงการ การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1


  แนวทางการประกอบอาชีพ งานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยว, งานด้านวิชาการและการเรียนการสอน เช่น นักวิชาการ ครู อาจารย์, งานสื่อสารมวลชน เช่น นักประชาสัมพันธ์ ธุรกิจโฆษณา, งานด้านการแปล เช่น ล่าม นักแปล, งานด้านธุรกิจ เช่น เจ้าของกิจการ พนักงานขาย,
  IPAS ROUND 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
    • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
     • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
      • สำหรับหลักสูตรเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลาง (เช่น GED)
       • เป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
      • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
       • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://admission.reg.cmu.ac.th/  
      0


             หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ IPAS ROUND 1

      ประเภทโครงการ การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1
      จำนวนรับ 17 คน

      คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
      รหัสโครงการ 00410182996010

      คณะมนุษยศาสตร์ สาขา มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ ช่องทาง IPAS)
      หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

      ประเภทโครงการ การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1


      แนวทางการประกอบอาชีพ นักผลิตเนื้อหา หรือ ผู้จัดการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (creative content producer or manager), นักวารสารศาสตร์ หรือผู้ผลิตสื่อ (journalist or media producer), ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสานงาน หรือ ผู้จัดการด้านภาษาและการสื่อสาร (language and communication specialist, coordinator, or manager), ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้จัดการด้านประสบการณ์และความสัมพันธ์ลูกค้านานาชาติ (international customer experience and relation specialist or manager), เจ้าหน้าที่ หรือผู้จัดการด้านการต่างประเทศ (International affair officer or manager),
      IPAS ROUND 1 17 คุณสมบัติผู้สมัคร
      • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
       • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
        • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
         • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
          • สำหรับหลักสูตรเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลาง (เช่น GED)
           • เป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
          • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
           • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://admission.reg.cmu.ac.th/  
          0


                 หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

          ประเภทโครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )
          จำนวนรับ แบบ 1.1: 2 คน, แบบ 1.2: 0 คน
          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

          คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
          รหัสโครงการ 00410201109010

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          ประเภทโครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

          แนวทางการประกอบอาชีพ ครูประถมศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชน, นักการศึกษา, บุคลากรทางการศึกษา, นักวิจัย, ,
          รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโครงการผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ https://www.edu.cmu.ac.th/
           0

           ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรปริญญาตรี
           สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

           © Copyright Registration Office
           Chiang Mai University. All Rights Reserved
           Facebook: รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.