การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567
Admission to Chiang Mai University for the Academic Year 2024

ระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate Level

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โทร. 053 948960 , 948929 ถึง 32, 948957 ถึง 59
Graduate Admissions and Curriculum Administration Section Tel. (+66) 53 948960, 948929 to 32, 948957 to 59
กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร โปรดติดต่อ > คุณสุธาลี ทองมี
Mrs.Suthalee Thongmee Tel. (+66) 53 948960 Email: suthalee.t@cmu.ac.th


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Registration Office, Chiang Mai University

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
239 Huay Kaew Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand
© Copyright Registration Office, Chiang Mai University. All Rights Reserved